Conducerea Directiei Agricole Judetene Satu Mare


     Dr. Ing. Ioan CIOLTEAN                                                                Director executiv DAJ Satu Mare


Agenda de lucru

Luni

Marti

Miercuri

Joi

Vineri

 

Corespondenta   si activitati institutie

Audienţe

900 - 1100  

 

Diverse + Teren

 

Corespondenta si activitati institutie

 

Diverse + Teren

 

 

 

 

Corespondenta si activitati institutie

Audienţe

900 - 1100

Diverse + Teren

 

 

 

 

Corespondenta si activitati institutie

 

Diverse + Teren

 

 

 

 

 

 

Corespondenta si activitati institutie

 

Diverse + Teren

 

 

 

*Agenda va fi reactualizata in functie de evenimentele care intervin in perioada de referinta

CONDUCEREA DIRECŢIILOR PENTRU AGRICULTURĂ

Art.8.(1) Conducerea Direcţiilor pentru agricultură se exercită de către directorul executiv.
    (2) În exercitarea atribuţiilor sale directorul executiv emite decizii, în condiţiile legii.
    (3) În cazul în care din diverse motive directorul executiv nu poate exercita atribuţiile curente, desemnează un funcţionar public din subordine care să exercite aceste atribuţii.

ATRIBUŢIILE DIRECTORULUI EXECUTIV

Art. 9. Directorul executiv al direcţiei pentru agricultură are următoarele atribuţii principale:
a) asigură funcţionalitatea instituţiei publice subordonate, prin preluarea şi transmiterea către acestea a deciziilor ministerului şi, prin urmărirea aplicării operative şi cu maximă eficienţă a acestor decizii, în domeniul  de activitate;
b) aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli ale ordonatorului terţiar din subordine, finanţat integral din venituri proprii;
c) aprobă structura organizatorică si statul de funcții ale Oficiului de Studii Pedologice și Agrochimice; 
d) numeste, prin decizie, conform legii, directorul Oficiului de Studii Pedologice si Agrochimice.
e) angajează şi utilizează creditele bugetare pe baza bunei gestiuni financiare;
f) asigură integritatea bunurilor încredinţate instituţiei pe care o conduce;
g) organizează şi asigură ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a situaţiilor financiare asupra situaţiei patrimoniului aflat în administrare şi a execuţiei bugetare;
h) organizează sistemul de monitorizare a programului de achiziţii publice şi a programului de lucrări de investiţii publice;
i) organizează şi asigură ţinerea la zi a evidenţei patrimoniului, conform prevederilor legale;
j) aprobă programul de control financiar gestionar stabilit conform prevederilor legale, urmăreşte valorificarea actelor de control întocmite de revizorii contabili;
k) colaborează cu conducătorii celorlalte direcţii, direcţii generale şi organe de specialitate din subordinea prefecturii, cu autorităţile publice locale şi alte organisme interesate;
l) coordonează activitatea de punere în aplicare a actelor normative care reglementează sprijinirea producătorilor privaţi în înfiinţarea şi dezvoltarea exploataţiilor agricole performante şi încadrarea lor în forme viabile de asociere şi cooperare pe baza liberului consimţământ;
m) asigură comunicarea către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a informaţiilor cu privire la eventualele  fenomene naturale cu urmări negative asupra culturilor agricole şi efectivelor de animale;
n) coordonează în mod direct activităţile următoarelor compartimente: Compartimentul politici si statistica agricola, Compartimentul implementare a politicilor in industria alimentara si de promovare a schemelor de calitate nationale si europene si Compartimentul financiar –contabilitate, resurse umane, juridic, achiziții publice, administrativ si relatii publice.