Lista documente de interes public

Codul Etic Directia Agricola Judeteana Satu Mare

DECLARATIA de aderare la valorile  SNA 2016-2020 DAJ Satu Mare

Declaratia de aderare la valorile  SNA 2016-2020 OSPA Satu Mare 

DECLARATIA de aderare la valorilee fundamentale., principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare al Strategiei Nat]ionale Anticoruptie 2012 -2015

1.1 Solicitarea informatiilor de interes public

Legea nr 544/2001 - privind liberul acces la informatii de interes public 

H.G. nr 123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public 1.2 Lista documente de interes public si

Lista cu documentele produse/gestionate de institutie, conform legii

LISTA CUPRINZAND DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC

 • Date de contact (denumire, sediu, numere de telefon, fax, adresă de e-mail, pagină internet);
 • Conducerea instituţiei publice;
 • Programul de funţionare şi de audienţe al Directorului Executiv al DAJ SATU MARE;
 • Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea DAJ SATU MARE;
 • Acte normative în domeniul de activitate al DAJ SATU MARE;
 • Codul de Conduită etică al funcţionarilor publici din cadrul DAJ SATU MARE;
 • Legea funcţionarului public 188/1999, republicată;
 • Structura organizatorică a instituţiei  (vezi organigrama);
 • Raportul anual de activitate al DAJ SATU MARE;
 • Programe şi strategii proprii;
 • Declaraţiile de avere şi de interese ale personalului;
 • Anunţurile privind organizarea, potrivit legii, a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, precum şi condiţiile de participare şi selecţie specifice cerute la concursurile  organizate, potrivit legii, pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul DAJ SATU MARE;
 • Situaţii şi raportări specifice activităţii în domeniul agricol precum monitorizarea stării culturilor agricole şi a efectivelor de animale din judeţ, situatia campaniilor agricole de toamnă, primăvară şi vară;
 • Sursele financiare şi bilanţul contabil;
 • Structura bugetului;
 • Materiale informative elaborate de DAJ SATU MARE;
 • Modalităţi de contestare a deciziei autorităţii sau instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate  (Legea 544/2001/Model reclamatie administrativa)

LISTA CUPRINZÂND CATEGORIILE DE  DOCUMENTE PRODUSE ŞI/SAU GESTIONATE POTRIVIT LEGII

 • Decizii interne privind implementarea si dezvoltarea sistemului de control managerial intern;
 • Decizii referitoare la coordonarea activitatii din cadrul compartimentului politici si statistica agricola pe domenii si nominalizarea responsabililor  cu ducerea la indeplinire;
 • Decizii privind implementarea strategiei naţionale anticorupţie;
 • Decizii referitoare la gestionarea bunurilor institutiei, inventarierea acestora si valorificarea rezultatelor inventarierii;
 • Decizii referitoare la managementul resurselor umane;
 • Decizii referitoare la constitutirea sau reorganizarea structurilor/comisiilor din cadrul institutiei (comisia de disciplina, structura de securitate,  comisie de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control managerial intern; comisii de examen);
 • Decizii domeniul achizitiilor publice;
 • Decizii referitoare la activitate financiar – contabilă şi administrativă.;
 • Autorizaţii defrişare a plantaţiilor pomicole;
 • Autorizaţii de tăiere nuci răzleţi;
 • Autorizaţii plantare pomi fructiferi;
 • Eliberare certificate de conformitate pentru legume-fructe;
 • Certificate de destinaţie industrială;
 • Autorizaţii de comercializare cu amănuntul a vinului de masă în vrac;
 • Avizare documente de însoţire a transporturilor de produselor vitivinicole în vrac;
 • Avizarea cereri de plantare/replantare şi înscriere în RPV;
 • Avizare declaraţii de defrişare a parcelelor de viţă de vie pentru struguri de vin;
 • Eliberare certificate de acordare a dreptului de replantare a viţei de vie pentru strugurii de vin;
 • Aprobarea Planurilor individuale privind reconversia/restructurarea plantaţiilor de viţă de vie pentru struguri de vin;
 • Adeverinţe necesare pentru proiecte pentru fonduri europene;
 • Autorizare spaţii de depozitare pentru produsele agricole;
 • Acordarea codului de producţie folosit la marcarea ouălor;
 • Avizare fişe de înscriere în agricultura ecologică;
 • Autorizare cultivatori de plante modificate genetic;
 • Autorizaţii pentru cultivare plante ce conţin substanţe stupefiante şi pshihotrope;
 • Decizii/ordine privind scoaterea temporară/definitivă a terenutilor din circuitul agricol;
 • Avize pentru PUZ/PUG, privind amenajarea terenului şi urbanismului;
 • Atestare/reatestare  produse tradiţionale;
 • Eliberarea certificatelor de origine pentru biomasa;
 • Raportari si situatii statistice specifice domeniului agricol;
 • Buget al D.A.J  Satu Mare;
 • Bilanţ contabil al D.A.J Satu Mare.
LISTA CUPRINZAND DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC

Date de contact (denumire, sediu, numere de telefon, fax, adresă de e-mail, pagină internet);
Conducerea instituţiei publice;
Programul de funţionare şi de audienţe al Directorului Executiv al DAJ SATU MARE; 
Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea DAJ SATU MARE; 
Acte normative din domeniul de activitate al DAJ Satu Mare;
Legea functionarului public 188/1999, republicata; 
Structura organizatorică a instituţiei  (vezi organigrama); 
Raportul anual de activitate al DAJ SATU MARE;
Programe şi strategii proprii;
Declaraţiile de avere şi de interese ale personalului; 
Anunţurile privind organizarea, potrivit legii, a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, precum şi condiţiile de participare şi selecţie specifice cerute la concursurile  organizate, potrivit legii, pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul DAJ SATU MARE; 
Situaţii şi raportări specifice activităţii în domeniul agricol precum monitorizarea stării culturilor agricole şi a efectivelor de animale din judeţ, buletine de avertizare, situatia campaniilor agricole de toamnă, primăvară şi vară; 
Sursele financiare şi bilanţul contabil;
Structura bugetului;
Materiale informative elaborate de DAJ SATU MARE;
Modalităţi de contestare a deciziei autorităţii sau instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate  (Legea 544/2001/Model reclamatie administrativa)