Unitatea Fitosanitara Satu Mare


Unitatea fitosanitara

-       asigura implementarea legislatiei de carantina fitosanitara;

-       urmareste respectarea legislatiei de carantina fitosanitara de catre toti agentii economici si persoanele fizice care produc, depoziteaza, transporta, prelucreaza, exporta sau importa plante si produse vegetale, indiferent de forma de proprietate si aplica sanctiunile prevazute de actele normative in vigoare in cazul constatarii neconformitatilor;

-       asigura implementarea programelor de monitorizare a organismelor de carantina daunatoare plantelor si produselor vegetale prin efectuarea controlului fitosanitar al plantelor si produselor vegetale;

-       informeaza agentii economici/persone fizice, care desfasoara activitati cu plante, produse vegetale sau alte obiecte privind prevederile legislatiei fitosanitare;

-       inregistreaza producatorii, depozitele colective, centrele de expediere, o alta persoana si importatorii de plante, produse vegetale sau alte obiecte;

-       inregistreaza producatorii de cherestea, fabricantii si reparatorii de ambalaje din lemn, precum si societatile care asigura tratamentul termic, pentru aisgurarea conformitatii fitosanitare pentru ambalajele din lemn destinate exportului;

-       elibereaza pasaportul fitosanitar pentru  plantele, produsele vegetale sau alte obiecte, care circula pe teritoriul Romaniei/Comunitatii Europene;

-       permite introducerea sau punerea in circulatie in Romania a anumitor organisme daunatoare, plante, produse vegetale si alte obiecte in scopuri experimentale sau stiintifice si lucrari pentru selectii varietale ;

-       raporteaza Agentiei Nationale Fitosanitare in cazul circulatiei intracomunitare, neconformitatile constatate in urma efectuarii controlului fitosanitar al plantelor, produselor vegetale si altor obiecte ;

-       raporteaza in mod regulat Agentiei Nationale Fitosanitare situatiile privind inregistrarea producatorilor, importatorilor, eliberarea pasaportului fitosanitar, a certificatului fitosanitar si monitorizarea organismelor daunatoare de carantina;

-       la cererea agentilor economici si a persoanelor fizice care exporta plante si produse vegetale si alte obiecte efectueaza  controlul fitosanitar si elibereaza certificate fitosanitare prin care garanteaza ca produsele respective sunt conforme cu cerintele specifice impuse de legislatia fitosanitara  a tarii importatoare;

-       autorizeaza pe baza controalelor pe care le executa, infiintarea si functionarea pepinierelor (pomicole, viticole, dendrologice si silvice), serelor (legumicole si floricole), campurilor experimentale si a colectiilor (pomicole, viticole, dendrologice si silvice);

-       desfasoara activitatea de supraveghere si control privind respectarea regimului de carantina fitosanitara, conform prevederilor legislatiei in vigoare;

-       face propuneri de carantinare a suprafetelor confirmate ca fiind infestate cu organisme de carantina si decarantinare a suprafetelor carantinate gasite libere de organisme de carantina in urma efectuarii controalelor fitosanitare;

-       in cazul depistarii unor organisme de carantina ia masurile operative necesare pentru eradicarea sau, daca acest lucru nu este posibil, pentru impiedicarea organismelor daunatoare in cauza, informand imediat conducerea Agentiei Nationale  Fitosanitare;

-       implementeaza sistemul de asigurarea calitatii in activitatea desfasurata;

-       intocmeste informari trimestriale si anuale cu privire la activitatea desfasurata, pe care le inainteaza Agentiei Nationale  Fitosanitare;

-       mentine actualizata baza de date, în sistemul informatic FITOEXPERT in vederea gestionarii activitatilor privind importul si exportul de plante si produse vegetale, inregistrarea agentilor economici si eliberarea pasaportului fitosanitar;

-       organizeaza periodic intalniri informative pe probleme specifice cu producatorii agricoli, agentii economici, etc.;

-       participa la grupurile de lucru si misiunile de evaluare tehnica organizate de Comisia Europeana – Food and Veterinary Office (FVO);

-       indeplineste si alte sarcini stabilite de conducerea unitatilor fitosanitare;

-       prognoza agentilor de daunare si avertizarea producatorilor agricoli, persoanelor fizice sau juridice, privind aparitia si evolutia acestora;

-       intocmirea si difuzarea buletinelor de avertizare;

-       efectueaza sondaje in scopul determinarii arealului de raspandire al bolilor si daunatorilor cu privire la densitate, frecventa, intensitatea atacului, pagube produse, mortalitatea cauzata de entomofagi sau conditiile de mediu;

-       recomanda efectuarea tratamentelor in functie de pragul economic de daunare;

-       verifica prin sondaj aplicarea tratamentelor fitosanitare;

-       recomanda utilizarea mijloacelor moderne de combatere integrata a agentilor de daunare;

-       mentine actualizata baza de date a Sistemului National pentru Protectia Plantelor(SINPP) efectuand raportarile periodice stabilite prin instructiunile in vigoare si verifica rapoartele finale generate de server-ul SINPP transmitand administratorului de sistem, la Statia Centrala SINPP, observatiile necesare functionarii corecte a sistemului;

-       asigura functionarea sistemului AgroExpert prin amplasarea optima a statiilor de masura in zonele geografice reprezentative pentru boli-daunatori-culturi ;

-       raporteaza observatiile proprii referitoare la modificarile produse in biologia unor daunatori, in vederea initierii studiilor de specialitate determinante pentru corectarea unor algoritmi matematici din programul statiilor AgroExpert;

-       colaboreaza permanent cu institutle si statiunile de cercetare sin zona si participa la elaborarea tehnologiilor, metodicilor si recomandarilor de combatere a agentilor de daunare, in vederea adaptarii acestora la conditiile specifice zonei ;

-       implementeaza sistemul de asigurarea calitatii in activitatea desfasurata;

-       aplica sanctiunile prevazute de actele normative in vigoare in cazul constatarii neconformitatilor;

-       indeplineste si alte sarcini stabilite de conducerea unitatilor fitosanitare;

-       urmareste respectarea legislatiei privind:

o   omologarea, comercializarea, utilizarea si importul produselor de protectia plantelor

o   controlul reziduurilor de pesticide in plante si produse vegetale

-       participa la organizarea loturilor de verificare  a produselor de protectie a plantelor, in vederea fundamentarii deciziilor de omologare pentru utilizare in productie;

-       intocmeste darile de seama semestriale privind actiunile de protectia plantelor si  stocurile de produse de protectie a plantelor;

-       intocmeste situatiile operative privind actiunile de protectia plantelor in judet;

-       executa controlul fitosanitar in culturi, plantatii, depozite de produse vegetale pentru depistarea agentilor de daunare;

-       efectueaza controlul produselor de protectie a plantelor la utilizare si comercializare prin inspectii lunare in cadrul programului anual de control;

-       preleveaza probe de produse de protectie a plantelor din depozitele producatorilor, distribuitorilor si comerciantilor in vederea implementarii programelor anuale de monitorizare a calitatii acestora;

-       preleveaza probe din plante si produse vegetale in baza programelor si instructiunilor primite de la Agentia Nationala Fitosanitara, in vederea efectuarii analizelor de laborator pentru determinarea nivelului de reziduuri de pesticide;

-       implementeaza sistemul de asigurarea calitatii in activitatea desfasurata ;

-       indruma producatorii agricoli cu privire la executarea tratamentelor cu produse de protectie a plantelor, respectiv manipularea produselor, prepararea solutiilor, reglarea masinilor si a aparatelor de tratat, calitatea tratamentelor si normele obligatorii privind protectia muncii si protectia mediului;

-       organizeaza periodic instruirea teoretica si practica a producatorilor agricoli, cu privire la protectia fitosanitara a culturilor si a produselor agricole depozitate, precum si a utilizatorilor de produse de protectie a plantelor;

-       inregistreaza/autorizeaza operatorii economici si producatorii agricoli potrivit dispozitiilor legale in vigoare sa execute activitati de import, comercializare, prestare servicii  si utilizare a produselor de protectie a plantelor omologate in Romania;

-       elibereaza atestatul de recunoastere a calificarii – pregatire si experienta profesionala pentru activitatile de comercializare, utilizare si prestari cu produse de protectie a plantelor;

-       executa la cerere expertize tehnice privind activitatea de protectie a plantelor si carantina fitosanitara;

-       urmareste modul de aplicare a tratamentelor fitosanitare pentru combaterea organismelor daunatoare;

-       verifica modul de depozitare a produselor de protectie a plantelor la toti detinatorii, indiferent de forma de proprietate in vederea autorizarii;

-       organizeaza si raspunde de activitatea de protectia muncii;

-       participa la grupurile de lucru si misiunile de evaluare tehnica organizate de Comisia Europeana – Food adn Veterinary Ofiice (FVO);

-       aplica sanctiunile prevazute de actele normative in vigoare in cazul constatarii neconformitatilor;

indeplineste si alte atributii stabilite de conducerea unitatii fitosanitare;